Reklamacje i zwroty

I. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres VOLTA LIGHT FACTORY, 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 209/2 podany w niniejszym Regulaminie.
1.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
1.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
• rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez VOLTA LIGHT FACTORY JAKUB KORBELA, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
• nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
• towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
• dostarczania prasy;
1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
VOLTA LIGHT FACTORY, 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 209/2
1.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
1.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

II. Reklamacje dotyczące Towarów
2.1. VOLTA LIGHT FACTORY JAKUB KORBELA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@lampyvolta.pl. VOLTA LIGHT FACTORY JAKUB KORBELA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
2.3.  VOLTA LIGHT FACTORY JAKUB KORBELA nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

III. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1.  VOLTA LIGHT FACTORY JAKUB KORBELA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
3.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VOLTA LIGHT FACTORY JAKUB KORBELA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: VOLTA LIGHT FACTORY, 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 209/2, mailowo pod adres sklep@lampyvolta.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
3.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
3.5. VOLTA LIGHT FACTORY JAKUB KORBELA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.